top of page

Waxing

Face & Body Waxing

wix wax 1.jpg

Facial Waxing

Chin Wax~$7

Lip Wax~$10

Nose Wax~$12

Eyebrow Wax~$13

Men's Nose~$15

Men's Eyebrow~ $15

Eyebrow, Lip & Chin Wax~$28 (20% savings) 

Body Waxing

Under Arms Wax~$20

Half Arms Wax~$30

Full Arms Wax~$50

Half Leg Wax~$50

Full Leg Wax~$80

Back Wax~$50

Bikini Wax~$40

Brazilian Wax~$60

4 Week Touch-up Brazilian Wax~$50

Full Body Wax (Full Arms,Full Legs,Back,Brazillian)~$200

wix wax 7.webp
bottom of page